Klicka här för att ladda ned kallelsen som Word-fil:

Klicka här för att ladda ned kallelsen som PDF:

Verksamhetsberättelse 2021

(siffror inom parentes avser år 2020)

Verksamheten detta år blev nästan som 2020, men pandemin ställde till det: Inte hela året, men aktiviteter som skolklassbesök vid våra muséer, skördefest i Sundby, julmarknad på Huddinge kulturhus Folkes och luciatåg drabbades.

Årsmötet

Årsmötet var tänkt den 27 april i Huddinge kulturhus hos Folkes men måste på grund av restriktioner under rådande pandemiutveckling flyttas framåt i tiden. Det blev ett årsmöte utomhus vid våra muséer i Sundby den 15 juni. Sittning med avstånd.

För tjugoandra året i rad ledde Ann-Marie Högberg förhandlingarna, som övervarades av 45 deltagare. Därutöver hade 13 medlemmar utnyttjat möjligheten att poströsta. Tommy Hedén omvaldes till styrelseordförande, Eva Ajaxén och Hans Åberg till styrelseledamöter och till suppleant omvaldes Svenåke Svensson. Till revisorer omvaldes Lennart Bresell och Lars Blomkvist med Olle Olofsson och Anna Nilsson som ersättare. Till valberedning intill årsmötet 2022 omvaldes Per Erik Ludin (sammankallande) och Liane Hesse. Styrelsen fick uppdraget att utse en tredje ledamot.

Under ”Övriga frågor” framfördes klagomål på de nya parkeringsreglerna på parkeringsplatsen strax före infarten till Sundbyområdet och uppmanades styrelsen att ånyo agera för ändring, eventuellt till p-skiva.

Efter avslutat möte serverades kaffe med wienerbröd på Sundby Wärdshus uteplats.

Styrelse

Styrelsens sammansättning

Före årsmötet i juni 2021                         Efter årsmötet

Tommy Hedén, ordförande                      Tommy Hedén, ordförande             till årsmötet 2023

Åke Blomqvist, vice ordf. och kassör      Åke Blomqvist, v ordf. och kassör  till årsmötet 2022

Eva Ajaxén, sekreterare                           Eva Ajaxén, sekreterare                   till årsmötet 2023

Gert Sundström, ledamot                         Gert Sundström, ledamot                 till årsmötet 2022

Hans Åberg, ledamot                               Hans Åberg, ledamot                        till årsmötet 2023

Svenåke Svensson, suppleant                  Svenåke Svensson, suppleant           till årsmötet 2023

Anita Boman, suppleant                           Anita Boman, suppleant                   till årsmötet 2022

Charlotte Björkman, suppleant                Charlotte Björkman, suppleant         till årsmötet 2022

Styrelsen har under året haft tio sammanträden, varav 4 (1) digitalt. Vid ett halvdagssammanträde behandlades målfrågor, arbetsfördelning i styrelsen, bildande av pedagogisk grupp, programgrupp. Tommy Hedén, Charlotte Björkman och Anita Boman) och redaktion för Gammalt och Nytt och Gröna bladet (Svenåke Svensson, Anita Boman, Gert Sundström och Hans Åberg). På agendan stod också hemsidan och Facebook.

Skrivelser har ingivits till kommunen respektive Huddinge Samhällsfastigheter med ogillande av planerad bebyggelse vid Sjödalsbacken och parkeringssystemet vid Sundby. Åke Blomqvist representerade styrelsen vid ett möte mellan Rödakorskretsen och tjänstemän för Huddinge kommun. Vid detta  vid tillfälle överlämnade kommunen ett föreläggande om rivning av Rödakorsstugan före 2021 års utgång. Styrelsen  mot representant framförde uppfattningen att stugan bör kunna ligga kvar i parken och att kommunen och Rödakorskretsen gemensamt verkar för planändring för del av planområdet om så bedöms nödvändigt.

Föreningen har därefter vid samtal med ordförandena för kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott respektive kultur- och fritidsnämnden framfört uppfattningen att stugan som funnits på platsen i snart 70 år bör ligga kvar och visst kunna anses passa in i parkområdet. Vidare att pågående arbete för Gräsvretens industriområde inte ska innebära rivning av befintlig bostadsbebyggelse.

Glömstastugans framtid har diskuterats vid flera sammanträden. Kommunalrådet Christian Ottosson har svarat med att be om förslag på användare. Styrelsen försöker få till stånd ett samtal med förtroendevalda i kommunen.  

Verksamheten

Vårens verksamhet bjöd helt och hållet på uteaktiviteter. Först ut var en vandring från Huddinge station till Fullerstaparken benämnd ”1000 meter hembygd” den 28 februari med tjugotalet deltagare. Väl framme vid Rödakorsstugan bjöd vi på kaffe och Röda korsets ordförande Björn Eder berättade om kretsens verksamhet och kommunens hot om rivning av stugan.

Den 23 mars hade 28 medlemmar hörsammat inbjudan till en kyrkogårdsvandring på Tomtberga kyrkogård. Vi gick i fyra grupper och stannade vid vissa ”kändisars” gravar. Varje deltagare fick kyrkans broschyr över Huddinge kyrkas och Tomtberga kyrkogårdar.

Från Balingsta gård till Ågesta gick vandringen den 15 april. Det blev en heldag. I grupper gick 28 deltagare och stannade upp vid olika platser utmed vägen för att få veta mer om bl.a. gamla och nya Balingsta skola, en källa och fd båtsmanstorpet Holmenstorp (förstört vid brand 1974). Vi fick prata med boende i både lilla Orlångsjö och Stora Orlångsjö (Länsmansgården), som har ett husspöke. Nästan framme vid Ågesta intog vi medhavd matsäck och därefter såg vi fågelskådare i terrängen vid fågelrika Ågestasjön med fågeltorn. Gladö buss hade kört oss från Paradistorget till Balingsta gård och mötte upp vid Ågesta gård för att ta oss till Vidjaområdet och se pågående förvandling från fritids- till permanentbebyggelse. Från bussen fick vi se och höra lite om Ågesta kraftvärmeverks tillkomst och verksamhet samt förestående rivning. På hemvägen utmed Ågestavägen informerades om dels runstenen som är föreningens logga dels den nedgrävda stockbåten vid Gullarängens gård.

Bussutfärden till Lasse Åbergs museum och Strängnäs domkyrka blev inte av pga. pandemin.

Under hösten inbjöd vi till verksamheter inomhus med iakttagande av rekommendationer om begränsat antal vid sittande publik. Det började med ”Allsång på Folkes” med Joy the Cover Band – ett ungdomligt musikgäng från Huddinge på lördagseftermiddagen den 25 september – nu kunde 50-talet besökare ta plats och ta en kopp kaffe med mazarin.

Lördagen den 2 oktober var det dags för hembygdskunskap genom en heldagstur i fullsatt buss. ”Huddinge runt” med lunch på Flottsbro Värdshus och eftermiddagskaffe på Galleri Lyktan i Skogås med hembygdsföreningen Amarillis som inbjudare.

Sista lördagen i oktober bjöd kören Opera Viva på musik ur operor på Huddinge kulturhus Folkes. Den 30 oktober kunde dirigenten Alexander Norwall och Patrik Ernby sätta igång en kavalkad av axplock av Offenbach, Donisetti, Léhar, Bizet, Mozart Wagner, Purcell och Verdi. Också en svensk kompositörs verk fick vi lyssna till -Wilhelm Pettersson-Berger – en danslek. Ibland var det stycken som kören sjöng helt och hållet – ibland med solister. Kent Winther var solist i ”Då går jag till Maxim”, Mira Klintroth i Habanera ur Carmen – i betagande klädsel och med ett inlevelsefullt framförande. Denna härliga musikeftermiddag avslutades med Fångarnas kör.

Och efter ett års väntan kunde vi en decemberkväll uppleva ”När det lider mot jul”. Andreas Olsson, sång och Gunnar Gillfors vid pianot bjöd på en musikalisk kavalkad, som fick oss att känna att julen var i antågande.

Föreningens lokal

Föreningens lokal i Huddinge centrum på Paradistorget14 har åter kunnat vara öppen för besök måndagsförmiddagar under hela året. Först med begränsat antal personer i lokalen – något vi kunde lätta på under hösten. Styrelsemedlemmar och andra visar och vägleder de som har frågor om Huddinge.

Måndagsförmiddagarna är också en inspirationskälla för aktiviteter, artiklar i medlemsbladet Gammalt och nytt och dagsaktuellt i Huddinge.  Möjlighet finns att i lokalen titta på samlingarna som innehåller böcker, foton och akter i ämnesordning. Besökare kommer också för att köpa våra skrifter och böcker. Lokalerna städas på föreningens bekostnad av Rengörare Näslund AB var fjärde vecka.

Föreningens muséer

Balingsta kvarn

På dörren till kvarnen vid Balingsta finns anslag att den kan visas på begäran. Under året har fönster lagats och grundlig städning gjorts invändigt av Hans Åberg, som under året övertagit uppgiften att visa kvarnen på begäran, efter att Mats Löfgren avsagt sig uppdraget. Ett område kring kvarnen är fortfarande avstängt på grund av skada på en av vingarna. Kommunen har lovat att kvarnen kommer att repareras under år 2022.

Björksättra smedja

Ansvaret för smedjan och tunnbindarverkstaden vid Björksättra har länge åvilat Lenor Borg. Ny ansvarig är Magnus Zetterström, som med medhjälpare haft öppet för besök söndagar från 29 mars-maj samt 3 september-31 oktober. I smedjan finns informationsmaterial om hembygdsföreningen.

Kommunen håller på att upprätta ett upplåtelseavtal mellan kommunen och hembygdsföreningen.

Nyboda museum

Museet har haft öppet mars-april och september-december 18 (17) söndagar med 273 (199) vuxna och 124 (57) barn. Pandemin satte stopp för ett öppethållande årets första månader. Av samma orsak sa vi nej till besök av skolklasser eftersom de oftast bestod av 25 – 30 barn. Vi tog bara emot fem (två) små klasser med 10 (6) personal och 62 (50) elever.

Dessutom besökte en grupp på tio samhällsplanerare från Huddinge kommunförvaltning i maj Nyboda för att få information om Huddinge från stenåldern, utveckling och nutid.

Museiansvarig under våren var Barbro Nordlöf och från hösten Åke Blomqvist, som också varit huvudansvarig för skolvisningarna, vilka genomförs tillsammans med medhjälpare. Under året har tillkommit sex nya värdar för söndagsvisningarna.

Vissa yttre underhållsarbeten har gjorts på skolbyggnaden och boden. Under år 2022 kommer Huddinge samhällsfastigheter att bl.a. utföra yttre målningsarbeten.

Torpet Stensberg och magasinet vid Sundby

Museibyggnaderna vid Sundby, torpet Stensberg, magasinet, tvättstugan och affären har haft öppet onsdagskvällar (juli-september) och söndagar under maj – september 23 (21) gånger. Antalet besökare i år var 622 (606) vuxna och 161 (168) barn.

Huddinge samhällsfastigheter har meddelat att torpet inte kan sotas, vilket betyder eldningsförbud. Torrdasset får stå kvar men bara brukas som förråd. Toagäster får hänvisas till värdshuset.

Arbetslaget har fått flera nya medarbetare. Tyvärr fungerar inte det installerade larmet tillfredsställande, vilket påpekats för larmförtaget och Huddinge samhällsfastigheter.

Huvudansvarig är Tommy Hedén.

Skrifter

Bo Nylén blev efter många år, med biträde av Johan Larsson, klar med sin bok om Hörningsnäs på senvåren och föreningen fick förfrågan om stödköp, vilket bejakades och resulterade i ett köp av 100 böcker. Boken kan köpas hos föreningen och finns också till försäljning hos Akademibokhandeln i Huddinge.

Sedan många år tillbaka utges en årsskrift vartannat år. Årsskriften för 2019 – 2020 innehöll 10 artiklar. Sju författare medverkade.

Under årets sista månader har föreningen efter att tidigare upplaga slutsålts nytryckt ”Stuvsta – från forntid till förort” utgiven av Hembygdsföreningen.

Medlemsbladet Gammalt och Nytt har utkommit fyra gånger. Innehållet har som vanligt varit varierat och haft olika artikelförfattare och redigeras av Svenåke Svensson, som också är redaktör för Gröna bladet, nyhetsbrevet till våra medlemmar. I det aviseras kommande aktiviteter. Också detta skickas ut fyra gånger.  

Även i år fick medlemmarna i november en kalender i färg för det kommande året. Denna gång var temat kyrkor och viloplatser.För bilder, sammanställning och redigering svarar alltjämt Anders Rydahl och för bildtexter Åke Blomqvist. Tryck Kjellis Offset AB. Spel och tobak i Huddinge centrum samt GK design & inredning i Stuvsta säljer kalendern. GK säljer även Stuvstaboken och Ströva runt Huddinges 22 sjöar.

Efter kontakter med Rikard Westin finns nu informationslådor på kommunens informationstavlor i Orlångens naturvårdsområde vid Balingsta och Sundby. Svenåke Svensson förser lådorna med föreningens broschyrer skrivna av Ellert Ström om Balingsta resp. Sundby.

Samarbete med kommunen och Huddinge Samhällsfastigheter AB

Årsbidraget – ett verksamhetsbidrag från kommunen – blev  70 tkr, vilket tacksamt mottagits och möjliggjort att vi kunnat bedriva en omfattande verksamhet trots pandemin.

Föreningen har förmånen att ha kontorslokal i en av Huge ägd fastighet i Huddinge Centrum. De samarbetsavtal med kommunen som reglerar nyttjanderätten till föreningslokalen och museibyggnaderna visar vad som åligger föreningen. Kultur- och fritidsförvaltningen håller på med en översyn av avtalen med avsikt att de nya avtalen ska gälla från 1 januari 2023.

Årets möte med företrädare för kultur- och fritid skedde vid Sundbymuséerna tillsammans med Huddinge samhällsfastigheter. Samtalen känns mycket positiva. Kultur- och fritid önskar att aktiviteter som kyrkogårdsvandringar och ”1000 meter hembygd” erbjuds till en större krets och utsträckte en hjälpande hand med annonsering och anmälningar.

Föreningens viktigare handlingar förvaras i kommunens arkiv. Arkivet uppordnas och förtecknas av kommunens arkivarie. Tyvärr har arkivarien Göran Johansson lämnat anställningen och övergått till annan arbetsgivare.

Samarbete med andra föreningar

Hembygdsöreningen samarbetar med Naturskyddsföreningen, som har träffar i vår föreningslokal och sköter en fjärilsrestaurang vid torpet Stensberg.

Som framgått ovan under rubriken Verksamhet har vi också haft samarbete med hembygdsföreningen Amarillis och Huddinge Rödakorskrets.

En grupp från SPF-seniorerna guidades på Huddinge kyrkogård under våren. En sommardag förlade SPF ett musikprogram intill våra muséer i Sundby och ”lånade el” av oss och kunde besöka både tvättstuga och handelsbod.

Samarbete med andra hembygdsföreningar sker huvudsakligen genom utbyte av medlemsblad och årsskrifter. Föreningen är medlem i Huddinge kulturhusförening.

Länsförbundet

Årsmöte med Stockholms läns hembygdsförbund hölls utomhus i Sollentuna onsdagen den 25 augusti.  Tommy Hedén deltog som ombud för Huddinge hembygdsförening. I tidningen Ledungen har Gunnel Jacobsens bok ”Ströva runt Huddinges 22 sjöar” recenserats.

Föreningen är sidoansluten medlem i Södermanlands läns hembygdsförbund. Det innebär att vi i likhet med övriga södertörnsföreningar inte har rösträtt, men har rätt att delta i förbundets utflykter mm.

Ekonomi

Föreningen är alltjämt befriad från skyldigheten att lämna deklaration.  Ränteläget är fortfarande osedvanligt lågt. Det är bara bankmedlen hos SBAB som är räntebärande. I likhet med föregående år har vi sålt en del av våra andelar i Handelsbankens korträntefond, vilket möjliggjort att vi inte behövt använda våra fonder för nytryck av boken ”Stuvsta – från forntid till nutid” och den nu traditionella väggkalendern respektive att stötta utgivning av boken ”En historisk promenad i Hörningsnäs” med Bo Nyhlén som författare.

Utgiftsposten för trycksaker är också i år den högsta av kostnadsposterna – det blev 77 tkr. Kostnaderna för program- och museiverksamheter samt olika möten har uppgått till drygt 70 tkr. För året redovisas ett överskott på 1 202,20 kr jämfört med ett underskott på 1 026,13 kr föregående år.  Styrelsen föreslår att överskottet överförs i ny räkning. Det egna kapitalet uppgår vid årsskiftet till 2 504 979,76 kr efter hänsynstagande till årets överskott. 

Under första halvåret skaffade föreningen ett swish-konto, vilket skall utvärderas efter ett år, dvs omkring halvårsskiftet 2022.

I föreningens bankfack hos Handelsbanken i Huddinge centrum förvaras bl.a. inventarieförteckningar och backup på datafiler.

Ny prislista för skrifter, böcker och vykort har antagits med giltighet från 1 januari 2022.

Föreningens fonder

Föreningen har två fonder, Hembygdsfonden och Einar Gustafssons fond, till vilka kan skänkas medel, t ex i samband med någons bortgång. Hembygdsfonden har tillförts gåvomedel med dels 4,8 tkr till minne av Carin Wiberg (föreningsmedlem) dels 3,0 tkr i samband med att man betalt medlemsavgiften avrundat beloppet.

Ändamålet för Hembygdsfonden är allmänt Hembygdsföreningens intresseområden, Einar Gustafssons fond har liknande ändamål. Den som önskar donera till Einar Gustafssons fond bör ange detta. Angående fondernas behållning och ekonomi i övrigt hänvisas till räkenskaperna.

Gåvor

Mats Löfgren överlämnade i samband med att han lämnade uppgiften som guide vid kvarnen ett betydande antal minnestallrikar med Balingsta kvarn som motiv.

Kommunbiblioteket har under året storstädat sitt litteraturförråd och var på väg att kasta sitt lager av bokserien Huddinges historia, men tog som tur var tog först kontakt med oss, Vi föreslog att merparten av delen ”Huddinges kyrkor och präster” skulle lämnas till Svenska kyrkan i Huddinge och att Hembygdsföreningen skulle få ta över det resterande av den bokdelen samt övriga delar i stället för att de skulle kastas. Så blev det och det övertagna böckerna ingår i lagret av skrifter som är till försäljning.   

Medlemmar

Den 31 december 2021 var vi 1 034 (1 069) medlemmar, varav 19 (18) är föreningar. Dessutom har vi s.k. ”intressenter” som inte betalar avgift, t.ex. kommunen, de är 30 st. Under året har vi fått 34 nya medlemmar.

Från 1 januari 2022 övertar Charlotte Björkman ansvaret för medlemsregistret, som under många år handhavts av Barbro Nordlöf.

Organisationstillhörighet

Huddinge Hembygdsförening är ansluten till Sveriges Hembygdsförbund, Stockholms läns hembygdsförbund, Södermanlands hembygdsförbund, Kulturen i Lund, ArbetSam (Arbetslivsmuseernas Samarbetsråd) och Karin Boye-sällskapet. Föreningen är dessutom medlem i Kulturhusföreningen i Huddinge.

Tack och tankar inför framtiden

Styrelsen framför ett varmt tack till gåvogivare och alla medarbetare. Det är många timmar som ställs till olika verksamheter. Inför 2022 ser vi fram emot fortsatta frivilliga insatser, utgivning av småskrift om Huddinge station, som föregående år funnits 160 år. Vår sekreterare har deltagit i en av kommunen anordnad podd-utbildning. För att tydligt visa upp oss vid uteaktiviteter är framtagande av en roll-up på gång samt vissa medlemsrekryterande insatser.

Vår ambition är att utvecklas till glädje för hembygdens vänner

Huddinge den 21 februari 2022

Tommy Hedén   Åke Blomqvist   Eva Ajaxén   Gerdt Sundström     Hans Åberg

Svenåke Svensson      Anita Boman    Charlotte Björkman

Klicka här för att ladda ned som PDF: