Inledning

 

Året 2022 kom att på många sätt bli ett synnerligen minnesrikt år för föreningen. Efter en cirka tvåårig coronaperiod kunde vi åter genomföra bussutfärder, skördefest i Sundby och julmarknad på Folkes.  Småskriften om Huddinge station och boken om Fullersta tillsammans med väggkalendern för 2023 med motiv från gårdar och herrgårdar medförde en fantastisk medlemstillströmning.

 

Huddinge kommun aviserade i september, uppsägning av avtalet för vår föreningslokal i Huddinge centrum, på grund av stambyte. Vi blev erbjudna att istället flytta in i huvudbiblioteket i mars 2023. Styrelsen förkastade erbjudandet och lyckades i december träffa hyresavtal med Huge Bostäder AB om ny föreningslokal alltjämt i Huddinge centrum med adress Kommunalvägen 16. Lokalen är tillgänglig för inflyttning från och med den 1 februari 2023 och beräknas tas i bruk på riktigt omkring den 1 mars.

 Årsmöte

 Årsmötet ägde rum den 28 april i Huddinge kulturhus hos Folkes och genomfördes med 36 medlemmar, för tjugotredje gången i rad med Anne-Marie Högberg som ordförande. 6 medlemmar hade utnyttjat möjligheten att poströsta. Till styrelseledamöter fram till årsmötet 2024 omvaldes Åke Blomqvist och Gert Sundström och till styrelsesuppleanter omvaldes Anita Boman och Charlotte Björkman. Likaså revisorerna Lennart Bresell och Lars Blomkvist med Olle Olofsson och Anna Nilsson som ersättare omvaldes. Valberedning inför årsmötet 2023 är Per Erik Ludin (sammankallande), Liane Hesse och Gunilla Kallifatides Andér. Efter kaffepaus kåserade Per Erik (Peka) Ludin kring sina teckningar med torp och andra byggnader i Huddinge kommun med Charlotte Björkman assisterande vid bildvisningen.

 

 Styrelse

 Styrelsens sammansättning

Före årsmötet i april 2022                           Efter årsmötet

 

Tommy Hedén, ordförande                        Tommy Hedén, ordförande             till årsmötet 2023

Åke Blomqvist, vice ordf. och kassör        Åke Blomqvist, kassör                       till årsmötet 2024

Eva Ajaxén, sekreterare                                Eva Ajaxén, vice ordförande          till årsmötet 2023

Gert Sundström, ledamot                            Gert Sundström, ledamot               till årsmötet 2024

Hans Åberg, ledamot                                    Hans Åberg, ledamot                       till årsmötet 2023

Svenåke Svensson, suppleant                   Svenåke Svensson, suppleant       till årsmötet 2023

Anita Boman, suppleant                              Anita Boman, suppleant                  till årsmötet 2024

Charlotte Björkman, suppleant                 Charlotte Björkman, suppleant      till årsmötet 2024

 

Styrelsen har under året haft 11 sammanträden, varav ett via länk. Ett heldagssammanträde ägnades åt framtidsfrågor och tidsplanering samt samtal kring förslaget till ny hemsida och typografi.

Samtal har under året skett med företrädare för kultur- och fritidsförvaltningen, fastighetsavdelningen samt Huddinge samhällsfastigheter kring eftersatt undehåll av de byggnader som föreningen disponerar (Nyboda skol- och hembygdsmuseum, Stensberg och Lidret vid Sundby samt Balingsta kvarn. Styrelsen har också fört samtal med kommunpolitikerna Lars Björkman och Bo Källström.

 

Vid flera styrelsesammanträden har avsaknaden av bevarandeåtgärder för Glömstastugan diskuterats och att kommunen medger fastighetsägare att riva vissa äldre byggnader.  

Yttrande har lämnats till kommunen över ”Huddinge 2050” samt namnsättning av park i Glömsta resp. gata i Flemingsbergsdalen.

 

Verksamheten

 Våren startade med ett kvällsprogram i Huddinge kulturhus hos Folkes torsdagen den 24 februari, Åke Blomqvist visade bilder och kåserade under temat Huddinge i ord och bild. På eftermiddagen den 24 mars ledde Peka Ludin en tvåtimmarsvandring med titeln Huddinge centrums utveckling genom åren, Tjing på kättingen – en musikstund – gästade oss lördagen den 9 april i Huddinge kulturhus Folkes.

 Kyrkogårdsvandring på Huddinge kyrkogård upprepades lördagen den 11 maj, då vi stannade vid vissa kända personers gravar.

 En fullsatt buss tog oss onsdagen den 15 juni till Lasse Åbergs museum i Bålsta, och visst fick vi heja på Lasse Åberg när vi intog lunchen. Sedan for vi vidare till Strängnäs domkyrka och fick information av Eva Wesslén, därefter bjöd Grassagården på välsmakande kaffe och bulle. När vi steg in i bussen för färd till Huddinge kom regnet.

 Huddinges seniordagar gick av stapeln 25–26 augusti. Hembygdsföreningen välkomnade till Nybodamuséet den 25 augusti och till föreningslokalen den 26 augusti. Vi var också tillsammans med andra föreningar utställare på Folkes på förmiddagen den 26 augusti.

 Uppemot 200 besökare kom till skördefesten vid Lidret och Stensberg söndagen den 18 september. Besökarna gavs möjlighet att smaka på och köpa honung, killingkorv, marmelad och getost. Vi serverade kaffe med bröd respektive grillad korv med bröd. Naturligtvis var torpet och muséerna med handelsbod öppna.

 Södertälje kulturförening gästade oss lördagen den 24 september. De hade abonnerat en buss för att med oss som guider få se och lära känna vårt Huddinge. Vi började med att besöka Huddinge kyrka och Nyboda. Sen åkte vi genom Flemingsberg, Fullersta och Vistaberg för att via Göta Landsväg komma till Flottsbro och där inta lunch. Färden gick sedan vidare mot Vårby, Segeltorp och Snättringe med besök på lekplatsen vid Långsjöns södra ände. Därefter åkte vi vidare genom Stuvsta och det drygt hundraåriga stationshuset vidare mot Sundby för att se en skymt av våra muséer och Litografiska muséet samt inta välförtjänt eftermiddagskaffe.  

 Ett lördagsevenemang hade vi också denna höst – Från scen och film, opera. operett och musical med Maya de Vesque och Hans Ove Olsson vid pianot.

 November inleddes med ett kvällsprogram i Huddinge kulturhus hos Folkes den 2 november – en intressant verklighetsberättelse om Flickorna på Glömsta med Eliz Lindström, som till vardags finns på kultur- och fritidsförvaltningen.

 På Arkivets dag lördagen den 12 november visade vi valda delar av vårt arkiv. Särskilt intresse ådrog sig en handling från 1500-talet samt en bok om svensk villabebyggelse från 1944. Det var ett samarrangemang mellan Stockholmsläns föreningsarkiv och Huddinge kommun. I vår föreningslokal hölls ett föredrag om hur man som förening bäst arkiverar sina handlingar och fotografier, arkivplan mm.

 Det blev en välbesökt julmarknad lördagen den 25 november. Smederna från Björksätra fanns där liksom Hembygdsföreningen Amarillis, Anita Blomkvist och Kerstin Lovallius med textilier, Bokbindarna, Roosens delikatesser m.fl. Vid föreningens lotteribord fanns Anita Boman och Charlotte Björkman och vid bokbordet Åke Blomqvist, som sålde boken om Fullersta m.fl. skrifter.

 Andreas Olsson och Gunnar Gillfors återkom denna adventstid med kvällsprogrammet När det lackar mot jul torsdagen den 8 december. Plats Huddinge kulturhus hos Folkes.

 Föreningens hemsida har under året fått nytt utseende, ny webbadress och ny mailadress.  På Facebook finns länk till hemsidan. I december bytte vi telebolag eftersom Telia inte längre erbjöd telesvar. Vi har behållit vårt tidigare 08-nummer. Med det mobilabonnemang vi tecknat med Telenor kan vi därmed nu också ta emot sms.

 Föreningens lokal

Föreningens lokal i Huddinge centrum på Paradistorget 14 har under hela året åter varit öppen alla helgfria måndagsförmiddagar.

Styrelsemedlemmar och andra medhjälpare har under måndagarna kunnat visa och hjälpa besökande som haft frågor om Huddinge förr och nu. Besökare har också kommit för att köpa våra skrifter och böcker. På måndagsförmiddagarna erbjuds också en kaffestund. Det är en inspirationskälla för aktiviteter, artiklar i medlemsbladet Gammalt och nytt och samtalsforum kring dagsaktuellt om Huddinge.

 Lokalerna städas av företaget Rengörare Näslund AB en gång i månaden.

 Under september underrättade Huge Bostäder oss om kommande stambyte med start i mitten av mars 2023. Senare under hösten aviserade kultur- och fritidsförvaltningen att de avsåg uppsäga hyresavtalet och erbjöd oss ånyo att flytta till huvudbiblioteket. Även denna gång förklarade vi att lokalerna i biblioteket inte alls vore till gagn för föreningens verksamhet. Vi lyckades istället träffa hyresavtal med Huge Bostäder AB om egen lokal med adress Kommunalvägen 16 i Huddinge centrum med tillträde den 1 februari 2023. Kultur- och fritidsförvaltningen har lovat stå för flyttkostnaderna till de nya lokalerna.

Hyresavtal (utan kostnad för föreningen) om lagerlokal i källarplan på Sjödalstorget 3B har träffats med Huge Bostäder AB.

 

Föreningens muséer

 Balingsta kvarn

Hans Åberg är styrelsens kontaktman för kvarnen, men på grund av skador på vingarna m.m. har den inte kunnat visas för intresserade. Företrädare för styrelsen och kommunen har låtit expertis bedöma kvarnens kondition. Huddinge kommun har ansökt om statsbidrag för restaurering av kvarnen.

Björksättra smedja

Smedjan och tunnbindarverkstaden vid Björksättra har visats vissa söndagar under mars-maj samt i augusti-oktober. Dessutom söndagarna 15 november och 6 december samt en onsdag i månaderna mars-maj och augusti-oktober.  Avtal finns numera mellan Huddinge kommun och Hembygdsföreningen. Kontaktperson är Magnus Zetterström.

 Nyboda hembygds- och skolmuseum

Muséet har haft söndagsöppet kl. 12-15 under tiden februari – april och september – december. Besökarantalet under 20 (18) söndagar var 342 (273) vuxna och 108 (124) barn. I år uppgick skolbesöken till 10 (2) klasser med 23 (6) personal och 215 (50) elever. Dessutom har elva vuxengrupper med 98 vuxna guidats i muséet, bland vuxengrupperna kan bl.a. nämnas Solhöjdens dagverksamhet samt en folkhögskolegrupp och en pensionärscirkel från ABF i Huddinge.

Broschyren om Nyboda har nytryckts. Vidare har vi försett fönsterluckorna med nya hänglås.

 Elva museivakter har tjänstgjort under året. Åke Blomqvist ansvarar för skol- och gruppvisningar, som genomförs tillsammans med medhjälpare.

Huddinge samhällsfastigheter har under senhösten installerat nya radiatorer i skolbyggnaden. Vid sammanträde med företrädare för kultur- och fritid och kontaktpersonen vid Huddinge Samhällsfastigheter har vi påpekat omgående behov av yttre målning samt utbyte av vindskivor mm. Museiansvarig: Åke Blomqvist.

 

 Torpet Stensberg och magasinet vid Sundby

Museibyggnaderna vid Sundby, torpet Stensberg, magasinet, tvättstugan och affären har haft öppet söndagar kl 13-16 under sommarhalvåret maj – september. Dessutom onsdagskvällar (då var dock inte torpet Stensberg öppet). Det blev sammanlagt öppet 38 (23) ggr. Totala antalet besökare i år var 1 064 (622) vuxna och 243 (161) barn.

Under försommaren lät föreningen, efter vederbörligt tillstånd från markägaren, resa en flaggstång intill torpet Stensberg. Där vajar nu en blå-gul vimpel.

På parkeringen utanför grindarna vid infarten till Sundby kan man numera använda p-skiva.

Huvudansvarig är Tommy Hedén.

 

Skrifter

Medlemsbladet Gammalt och Nytt har under året utkommit 4 gånger. Innehållet har som vanligt varit varierat. Bladet redigeras av Svenåke Svensson. Gröna bladet, nyhetsbrevet till våra medlemmar i vilket kommande aktiviteter annonseras utkom 4 gånger. 

 Med utskicket till medlemmarna i november följde åter en kalender i färg för det kommande året. Denna gång var temat Gårdar och herrgårdar i Huddinge. För bilder, sammanställning och redigering svarade också denna gång Anders Rydal och för bildtexter Åke Blomqvist. Almanackan har, utöver från föreningen, kunnat köpas i Akademibokhandeln i Huddinge centrum, GK inredning och design i Stuvsta centrum samt ICA Maxi i Flemingsberg.

 Under första halvåret lät föreningen trycka en faksimilupplaga av handskriften Huddinge station – Historia samt Personalrulla. Skriften, som utgör nr 20 i föreningens småskriftserie, ingick i ett medlemsutskick, författaren Thomas Ericsson satt i biljettluckan i stationshuset och bodde nära Huddinge station.

 Under första veckan i november lämnade boken Fullersta – byn som fick station och blev villastad med apotek, restaurang och systembolag tryckeriet. Författare är Åke Blomqvist. Boken säljs av föreningen samt Akademibokhandeln i Huddinge centrum. Mer än två tredjedelar av upplagan har sålts fram till årsskiftet.

 Från huvudbiblioteket har föreningen övertagit restupplagorna av skriftserien Huddinges historia.

 Svenåke Svensson ser till att våra häften om Balingsta resp. Sundby finns på närliggande kommunala informationstavlor.

 

 Samarbete med kommunen

 Verksamhetsbidraget från kommunen uppgick också 2022 till 70 000 kronor. Under hösten gavs vi tillfälle att söka bidrag för annonsering.

Kultur- och fritidsförvaltningen anslog 15 000 kronor som vi tacksamt tagit emot, detta har särskilt gynnat den utåtriktade verksamheten.

 Föreningen har även under 2022 haft förmånen att hyresfritt disponera föreningslokalen (Paradistorget 14). Det är kultur- och fritidsförvaltningen som under drygt 20 år givit oss den förmånen. Med Huge Bostäder AB har styrelsen tecknat hyresavtal för ny föreningslokal med tillträde den 1 februari 2023, som nämnts ovan.

 Nya samarbetsavtal mellan kultur- och fritidsnämnden och föreningen har träffats gällande nyttjanderätten av Nyboda, Stensberg och Lidret vid Sundby respektive mellan kommunen och föreningen rörande Björksättra smedja.

 Föreningens viktigare handlingar förvaras i kommunens arkiv. Arkivet ordnas och förtecknas av kommunens arkivarie. För att få tillträde till arkivet måste tillstånd från hembygdsföreningens styrelse begäras.

 

Samarbete med andra föreningar

 Föreningen samarbetar med Naturskyddsföreningen som har träffar i vår föreningslokal.   Naturskyddsföreningen sköter en fjärilsrestaurang vid torpet Stensberg. Karin Boye Sällskapet nyttjar också föreningslokalen för sina styrelsemöten.

 Glömsta fastighetsägareförening anordnade under hösten ett föreningsmöte vid vilket Hans Åberg berättade om utvecklingen och förändringarna i Glömstaområdet.

 En rundtur i Huddinge kommun med Södertälje kulturförening och Arkivdagen med Föreningsarkiven i Stockholms län se ovan under Verksamhet

 Samarbetet med andra hembygdsföreningar sker huvudsakligen genom utbyte av medlemsblad och årsskrifter. Föreningen är medlem i Huddinge kulturhusförening, Amarillis fanns med på vår julmarknad.

 

 Länsförbundet

 Stockholms länshembygdsförbunds årsmöte hölls den 5 april på Medeltidsmuséet. Från Huddinge deltog som ombud Tommy Hedén, Anita Boman och Charlotte Björkman.

Föreningen är också medlem i Södermanlands länshembygdsförbund, men endast som sidoansluten, vilket innebär att vi i likhet med övriga södertörnsföreningar inte har rösträtt men rätt att delta i förbundets utflykter mm.

 

Ekonomi

 Verksamhetens kostnader och intäkter framgår av bilagd resultaträkning. Bland de största utgiftsposterna återfinns tryckkostnader (exkl boken om Fullersta)

119 tkr, konsultkostnader för ny hemsida och logotype mm 42,5 tkr, program- och museiverksamhet samt bussresor och annonsering 92,6 tkr.

Den av årsmötet godkända budgeten räknade med ett underskott på 11 tkr. Underskottet för 2022 uppgår till 28 tkr. Budgeterade medlemsintäkter var

115 tkr – det blev 105 tkr. Budgeterade ränteintäkter var 30 tkr – det blev 13,8 tkr. Intäkterna för försäljning av böcker, skrifter och kalendrar uppgick till 97 tkr att jämföras med budgeterade 20 tkr.

 Styrelsen föreslår att underskottet överförs i ny räkning. Det egna kapitalet uppgår vid årsskiftet till 2 476 971,54 kr efter hänsynstagande till årets underskott. 

 Föreningen är för en femårsperiod befriad från skyldigheten att lämna deklaration. 2022 är det sista året. Bankmedlen hos SBAB är räntebärande.

 

 Föreningens fonder

 Föreningen har två fonder Hembygdsfonden och Einar Gustafssons fond, till vilka kan skänkas medel t.ex.  i samband med någons bortgång. Ändamålet för Hembygdsfonden är allmänt hållet för främjande av kultur- och hembygdsvården. Einar Gustafssons minnesfond har liknande syfte. Den som önskar donera till Einar Gustafssons fond bör ange detta.

Skriften om Huddinge station och Väggkalendern har finansierats med medel ur de båda fonderna, ur Hembygdsfonden 15 000: – och ur Einar Gustafssons fond

59 750: -. Fondkapitalet för respektive fond uppgår vid slutet av året till

25 683,67 kr resp. 36 701,00 kr. Angående fondernas ekonomi i övrigt hänvisas till räkenskaperna.

 

Revisorer

 Revisorer har varit Lennart Bresell och Lars Blomkvist med Olle Olofsson och Anna Nilsson som ersättare.

 Gåvor

Skrifter och böcker med huddingeanknytning har mottagits. Till Nyboda har vi fått bl.a. knyppelutrustning och skylten SKIDSPÅR, som under mitten av 1900-talet fanns vid Huddinge station. Vi gläds åt att att få gåvor, men ibland måste vi tacka nej, oftast gäller det föremål som vi redan har i tillräckligt antal.

 

 Medlemmar

 Den 31 december 2022 var vi 1 088 medlemmar, varav 19 (18) är föreningar. Dessutom sänder vi kvartalsutskick till s.k. ”intressenter” som inte betalar avgift, t.ex. kommunen, Vid föregående årsskifte uppgick antalet medlemmar till 1 034. Under detta år har vi fått närmare 70 nya medlemmar.

I december fick vi mottaga det ledsamma beskedet att Anders Rydahl avlidit av sin mångåriga cancersjukdom. Vi minns med tacksamhet hans mångåriga engagemang i Huddinge hembygdsförening i styrelsen, i sitt förevigande av händelser i föreningen genom fotografering samt framtagande av väggkalender – den första för 2017.

 

 Organisationstillhörighet

 Huddinge Hembygdsförening är ansluten till Sveriges Hembygdsförbund, Stockholms länshembygdsförbund, Södermanlands hembygdsförbund, Kulturen i Lund, ArbetSam (Arbetslivsmuseernas Samarbetsråd) och Karin Boye-sällskapet. Föreningen är dessutom medlem i Kulturhusföreningen i Huddinge.

 

Under det kommande året

 Inte på flera år har vi fått så många nya medlemmar och litteraturförsäljningen blev rekordartad. Det förpliktar och styrelsen känner förväntningarna att Huddinge hembygdsförening levererar och inte stagnerar. En översyn av stadgarna har lett till att ett reviderat förslag kommer att presenteras. Vi strävar efter ett modernare språk och möjlighet att utöka antalet ledamöter och ersättare i styrelsen, vilket skulle kunna medföra nysatsningar. En värdegrund föreslås som redskap för att enkelt sammanfatta vår inriktning utöver det som formellt beskrivs i stadgarna.

Den nya föreningslokalen blir en ny samlingspunkt och får oss att tänka till vad som primärt ska vara synligt och tillgängligt.

 

Tack

 

Styrelsen framför ett varmt tack till alla medarbetare. Det är många timmar som lagts på olika verksamheter. Vi hoppas på fortsatt bistånd och fler aktiva, så att vi kan utvecklas vidare till glädje för hembygdens vänner.

 

Huddinge mars 2023

    

Tommy Hedén        Åke Blomqvist                Eva Ajaxén                    Gerdt Sundström  

 

 Hans Åberg         Svenåke Svensson         Anita Boman       Charlotte Björkman                                                                                               

Klicka här för att ladda ned som PDF: